Vzgoja za avtohtonost okolja na območju LAS

Akronim: Vzgoja za zdravo okolje
Partnerji v operaciji: Peter Oprčkal – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Obdobje izvajanja: 2021-2022
Celotna vrednost projekta: 18.136,75 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 12.998,83 EUR

Povzetek operacije:

Osrednji cilj operacije je ozavestiti skupnost LAS, da je okolje edinstveno, neponovljivo, namenjeno tudi bodočim rodovom, ne samo trenutni eksploataciji. Da je avtohtonost biotskih vrst pomembna za ohranjanje kulturne krajine, naše zgodovine ter naše prihodnosti. Z aktivnim pristopom – gojenjem avtohtonih sort – želimo skupnosti omogočiti pogled na aktivno delo kmetije.

Načrtovane aktivnosti operacije so:
– zasaditev avtohtonih sort sadnih rastlin (jablane), trave in detelje;
– investicijsko vzdrževalna dela v hlevu – ureditev prostora, ki bo namenjeno predstavitvi dela na kmetiji;
– izdelava letaka z okoljsko naravnano tematiko;
– priprava in izvedba dveh učnih delavnic (prikaz rastišč avtohtonih sort, sajenja, setve, spravila rastlin, delavnice z vsebino značilnosti habitata na območju …);
– vzpostavitev spletne strani z okoljsko naravnano vsebino;
– organizacija zaključne akademije z izobraževanjem obiskovalcev.