Predstavitev LAS Raznolikost podeželja v programskem obdobju 2014-2020

Lokalna akcijska skupina LAS Raznolikost podeželja je v programskem obdobju 2014-2020 ena izmed 37 lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji.

LAS Raznolikost podeželja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, ki je bil prepoznan kot območje s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, in kot LAS ustanovljen že v letu 2015, strmi k cilju uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in izzivov ter razvojnih potencialov območja. LAS temelji na partnerstvu predstavnikov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja, ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k celovitemu razvoju podeželja na inovativen način.

LAS Raznolikost podeželja uresničuje svoje razvojne cilje s pomočjo Strategije lokalnega razvoja, ki temelji na mehanizmu LEADER/CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost) ter sredstev skladov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).
Pristop LEADER/CLLD temelji na načinu delovanja, ki povezuje lokalno območje, partnerstvo in razvojno strategijo in upošteva sedem osnovnih načel:
pristop od spodaj navzgor · območni pristop in lokalno partnerstvo · integrirani in večsektorski ukrepi · inovacije · sodelovanje · povezovanje v mrežo · lokalne razvojne strategije

Ključni cilji Strategije lokalnega razvoja LAS 2014-2020:
• Spodbujanje podjetniške aktivnosti na podeželju.
• Spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerstvi.
• Usposabljanja in izobraževanja v podjetništvu in kmetijstvu.
• Izboljšanje pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja in razvitosti območja primerljivega drugim regijam.
• Ohranjanje ali izboljšanje stanja naravnega okolja in prilagajanje podnebnim spremembam.
• Povečanje družbene povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva.