Predstavitev LAS Raznolikost podeželja v programskem obdobju 2021-2027

Z objavo Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin (LAS) in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur. l. RS 161/22) in Javnega poziva je vzpostavljena podlaga za oblikovanje in določitev delovanja lokalnega partnerstva na območju LAS Raznolikost podeželja za programsko obdobje 2021-2027.

V programskem obdobju 2021-2027 se LEADER/CLLD izvaja kot del skupnega pristopa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb, v okviru skladov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Skupni pristop LEADER/CLLD se izvaja na podlagi:

  • Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP)

Povezava: Skupna kmetijska politika 2023-2027 – Skupna kmetijska politika (skp.si)

  • Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (Program EKP)

Povezava: Programski dokumenti za obdobje 2021 – 2027 – Evropska sredstva

Osrednji cilj LEADER iz SN SKP je skozi potrjene lokalne akcijske skupine in strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem strateškega načrta.

Namen je doseganje navedenega cilja skozi izvajanje operacij (= projektov) in projektov sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo potrebe in izzive na podeželju, kot so npr. socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, zagotavljanje infrastrukturnega razvoja na podeželju, razvoj koncepta Pametnih vasi, okoljske in podnebne rešitve na podeželju, spodbude ekološkemu kmetovanju idr.

V okviru Programa EKP bo pristop CLLD sledil prednostni nalogi: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja in vlaganja namenjal izgradnji vključujoče družbe in nadaljnjemu celostnemu družbeno-gospodarskemu razvoju v območjih LAS, s posebno pozornostjo na zmanjšanju razlik med socialno-ekonomsko prikrajšanimi osebami in območji. Tematska področja ukrepanja so odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva in morajo biti utemeljena v SLR.

SLR morajo naslavljati podporo trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, inovacijam glede uporabe lokalnih virov, turizma, varovanju naravne in kulturne dediščine, revitalizaciji javnih površin za skupno uporabo, preventivi in varovanju zdravja, medgeneracijskemu sodelovanju, krepitvi kompetenc, skrbi za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialni vključenosti.