Pristop v LAS Raznolikost podeželja

Članstvo v LAS je odprto za vse zainteresirane prebivalce območja, ki želijo s svojimi idejami in znanji prispevati k razvoju podeželja in večji kakovosti življenja območja.

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Raznolikost podeželja so člani LAS podpisniki te pogodbe in osebe, ki naknadno pristopijo k tej pogodbi in s tem postanejo družbeniki LAS kot družbe.

Oseba, ki želi naknadno pristopiti v LAS, posreduje vodilnemu partnerju pristopno izjavo, v kateri izjavi, da pristopa k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS in da sprejema pravice in obveznosti članov LAS. K izjavi obvezno priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za naknaden pristop k Pogodbi.

Po prejemu vloge Upravni odbor LAS preveri izpolnjevanje pogojev osebe in potrdi njeno članstvo v LAS.

V LAS lahko vstopi:
– polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS ali
– pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS ali
– pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
– pravna osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.

Pristopna izjava