Zaključeni javni pozivi

Ocenjevalna komisija

Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja objavlja

Javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije LAS Raznolikost podeželja za obdobje 2019 – 2021.

Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost projektnih prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo. Ocenjevalno komisijo opredeljuje Pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS Raznolikost podeželja. Komisijo sestavlja 5 članov in 2 nadomestna člana. Mandat članov komisije je 2 leti. Imenuje jih Upravni odbor LAS, ki mora pri imenovanju zagotoviti neodvisnost, nepristranskost in strokovnost izbora.

Rok za prijave je 3. 6. 2019. 

ESRP 2016

LAS RAZNOLIKOST PODEŽELJA JE 12. 12. 2016 OBJAVIL JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ IN URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA NA OBMOČJU OBČIN CELJE, LAŠKO, ŠTORE IN VOJNIK ZA LETO 2016.

Upravni odbor LAS je na 12. seji dne 24. 1. 2017 sprejel sklep, da se rok za oddajo vloge podaljša za 14 dni do petka, 10. 2. 2017.

Vloga je pravočasna, če je bila priporočeno oddana na pošto oziroma izvajalcu storitev prenosa poštnih pošiljk zadnji dan roka. Prav tako se šteje, da je vloga pravočasna, če je bila oddana osebno v tajništvu na naslovu vodilnega partnerja zadnji dan roka do 12.00 ure. Vse ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) za sofinanciranje izvajanja operacij znaša 289.580,32 EUR. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EKSRP.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.

ESRR 2017

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2017

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR, in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Javni poziv je objavljen dne 14. 4. 2017 na spletni strani LAS Raznolikost podeželja www.raznolikost-podezelja.si.

Prenosi in spremljajoče datoteke:

______________

SKLAD ESRR

3. Javni poziv LAS – leto 2020

Skozi učni vrt do podjetniških idej
Laška hiša iz preteklosti v sedanjost
Izobraževanje za start up podjetništvo, socialno podjetništvo in digitalizacija
Podjetništvo in šport
Športne površine za podjetno urbano središče

2. Javni poziv LAS – leto 2017

Trajnostna mobilnost
Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS
Moja zgodba za tvojo varnost
Ureditev in vzpostavitev učnega parka pri OŠ Štore
Učilnica na prostem in zunanji fitnes v naselju Frankolovo
Okusiti raznolikost podeželja
TIC Rimske Toplice
Ureditev okolja v Laškem
Mreženje lokalnih akterjev

ESRRP 2020

Objava javnega poziva za sredstva evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Las raznolikost podeželja dne 15. 6. 2020 objavlja 4. Javni poziv za za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju občin celje, laško, štore in vojnik za leto 2020 – EKSRP.
Obvestilo o zaključku javnega poziva: javni poziv se je zaključil 23. 10. 2020. Prispelo je 7 vlog, ki so v fazi pregledovanja in ocenjevanja.

Vlagatelji bodo predvidoma do konca decembra 2020 prejeli obvestila o rezultatih javnega poziva. Izbrane vloge.

Obvestilo o spremembi javnega poziva: upravni odbor las raznolikost podeželja je dne 6. 10. 2020 podaljšal rok za oddajo vlog na javni poziv do 23. 10. 2020.

Obvestilo o načinu oddaje vlog na javni poziv: zaradi ukrepov omejevanja širjenja covid – 19 so od 9. 10. 2020 do nadaljnjega prostori vodilnega partnerja las, družbe simbio d.O.O., za obiskovalce zaprti, zato ne bo možna osebna oddaja vlog na javni poziv v tajništvu vodilnega partnerja.

Vlagatelje pozivamo, da vloge na javni poziv oddajo preko ponudnikov poštnih storitev najkasneje do konca zadnjega dne roka za oddajo, to je 23. 10. 2020, v pravilno opremljeni ovojnici. Šteje se, da je bila vloga oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana na pošto do vključno dne 23. 10. 2020.