Ureditev učilnice na prostem in zunanjega fitnesa v naselju Frankolovo

Akronim: Učilnica na prostem in zunanji fitnes
Partnerji: OŠ Antona Bezenška Frankolovo, Občina Vojnik, Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo, Župnija Frankolovo, Športno društvo Frankolovo, Mladinsko društvo Frankolovo, Turistično društvo Frankolovo, gostišče Turist, KS Frankolovo
Obdobje izvajanja operacije: september 2018 – december 2019
Celotna vrednost projekta: 17.300,54 EUR
Vrednost sofinanciranja ESRR: 6.241,35 EUR
Povzetek operacije:
V okviru projekta je predvidena ureditev zunanjega fitnesa in učilnice na prostem na območju Frankolovega. Predviden je nakup in postavitev fitnes naprav v manjšem parku v središču Frankolovega in nakup in postavitev učilnice na prostem ob šoli. Oboje, tako učilnica kot fitnes, bo prilagojeno posameznim ciljnim skupinam – otrokom, mladim, starejšim in socialno šibkim. Učilnica bo iz lesa, podlaga, sedeži in mize bodo leseni, podlaga za fitnes naprave in okolica bo urejena tako, da bo zagotavljala varno vadbo, uporabljeni bodo naravni materiali. V parku so že zasajena drevesa in je postavljena urbana oprema – klopi, koši za smeti.
Lokaciji – učilnica in fitnes – sta zelo blizu in sta povezani z nedavno postavljeno potjo »Tončkova pot«– »od učenja k vadbi in po učni poti naprej«. Po ureditvi učilnice in fitnesa bo organizirano brezplačno izobraževanje in vadba na prostem za območje LAS, projekt pa bo tudi podlaga za izvajanje šolskih aktivnosti, promocija zdravja na delovnem mestu, tako za zaposlene učitelje na šoli, kot za ostala podjetja in organizacije iz območja LAS. Z ureditvijo zunanje učilnice in parka z zunanjim fitnesom bomo ustvarili nov turistični produkt v kraju. Oba prostora bosta pritegnila večje število obiskovalcev različnih ciljnih skupin – učence OŠ Antona Bezenška Frankolovo, ki bodo lahko imeli pouk tudi v učilnici na prostem in športno vzgojo zunaj, župnišče bo lahko izvajalo različne aktivnosti na prostem, društva pa bodo lahko organizirala različne delavnice, na temo kvalitetno življenje, aktivno staranje, kvalitetno preživljanje prostega časa – gibanje in zdrava prehrana. Ker bo zunanja učilnica narejena tako, da bo omogočala tudi prireditve na prostem, bo kraj s tem pridobil še zunanji prireditveni prostor.
Z operacijo želi OŠ Antona Bezenška Frankolovo skupaj s partnerji v projektu, društvi in posamezniki narediti območje prepoznavno kot območje izrednih naravnih danosti, ki ponuja odlične možnosti za rekreacijo in izobraževanje na prostem. Namen operacije je ustvariti medgeneracijski park na območju naselja Frankolovo in učilnico na prostem, kar bodo lahko koristili vsi krajani naselja Frankolovo, in ker bo oboje odprtega tipa, bosta tako rekreacija kot učilnica namenjena širši javnosti. Projekt je namenjen dvigu prepoznavnosti območja, popularizaciji ruralno-podeželskega okolja, ureditvi varnega okolja ter posledično dvigu števila obiskovalcev s ciljem spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, oblikovanje novih programov usposabljanja za ranljive skupine, preko katerih bodo udeleženci pridobili znanja, veščine in spretnosti lažje socialne vključenosti. V aktivnosti bodo vključene vse ciljne skupine (moški, ženske, mladi …) in ranljive skupine (starejši, otroci, gibalno ovirani …).