Trajnostna mobilnost ranljivih skupin v urbanih območjih LAS

Akronim: Trajnostna mobilnost
Partnerji: Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje (ZŠAM Celje)
Obdobje izvajanja operacije: september 2018 – december 2019
Skupna vrednost operacije: 24.773,41 EUR
Višina sredstev ESRR: 13.669,37 EUR
Povzetek operacije:
Namen operacije je spodbuditi in omogočiti mladim, ženskam, starejšim in drugim ranljivim skupinam mobilno trajnostno vključevanje v okolico v urbanih območjih Rimske Toplice, Laško, Štore, Vojnih, Nova Cerkev in Frankolovo.

Predmet operacije so delavnice, na podlagi katerih želimo omogočiti ranljivim skupinam izvedbo inovativnega soočanja s prometom in njihovo mobilnostjo v teh urbanih območjih. Ključne teme operacije bodo aktivno ozaveščanje in soočanje z realnimi prometnimi problemi za udeležbo v prometu, trajnostna mobilnost na urbanih območjih in medgeneracijska kooperativa med ranljivimi skupinami v prometu.

Operacija zajema naslednje aktivnosti:

– Nabava simulatorja za izvedbo delavnic v naseljih Laško, Rimske Toplice, Štore, Nova Cerkev in Frankolovo.
– Na inovativen način, ki se v širši okolici LAS-a in Slovenije še ni izvajal, želimo ranljivim skupinam približati trajnostno mobilnost in jih naučiti soočanja in obvladovanja prometa s vzpostavitvijo zaupanje v varno udeležbo v prometu in njegovo trajnostno mobilnost.
– Ranljivim skupinam kot so mladi, ženske, starostniki in ostalim socialnim skupinam bo omogočeno, da bodo na podlagi ugotovitev na razgovoru soočeni na simulatorju preko simulacij s tistimi prometnimi težavami, ki jim predstavlja vzrok za neudeležbo v prometu. Vse s ciljem vzpostavitve množične trajnostne mobilnosti prebivalcev teh naselij.
– Na skupno dvanajstih delavnicah bodo v vseh naseljih vključene ranljive skupine kot so mladi, ženske, starostniki in ostali gibalno ovirani.
– Razgovor, razprava o težavah in predstavitev novitet (prevoznih sredstev, prevoznih poti, zakonodaje, ekonomske rasti, trajnostno mobilnost …).
– Simulacija udeležbe v prometu (udeleženci bodo na simulatorju soočeni z realnimi prometnimi situacijami, ki jih pestijo, prometnimi režimi, navajali se bodo na prometne okoliščine v svojih urbanih območji, premagovali stres v prometu, se prilagajali na intenziteto prometa s ciljem prometne neodvisnosti ter zagotavljanje trajne mobilnosti).