Kmetujem – naravo varujem

Operacija: Kmetujem – naravo varujem
Partnerji: Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Društvo kmetic Celje, Štore, Društvo podeželskih žena Meta, Društvo kmečkih žena Rosa.
Dodeljena sredstva EKSRP: 14.362,31 EUR


Operacijo »Kmetujem-naravo varujem« je izvajal KGZS-Zavod CE, partnerji so bila 3 društva kmetic in sicer Društvo kmetic Celje, Štore, Društvo podeželskih žena Meta in Društvo kmečkih žena Rosa. Operacija se je izvajala od 1. 4. 2018 do 26. 4. 2019 na območju LAS Raznolikost podeželja, ki zajema občine Celje, Laško, Štore in Vojnik. V sklopu operacije smo izvedli 28 usposabljanj in 2 delovna sestanka, ki se jih je udeležilo 403 udeležencev, od tega 311 iz ranljivih skupin (žensk).

S področja biotičnega varstva rastlin je bilo izvedenih 6 usposabljanj, 3 usposabljanja na območju Laškega in 3 usposabljanja na območju Celja. Dva usposabljanja sta bila izvedena v predavalnicah, kjer smo poslušali vsebine o najpogostejših škodljivih organizmih v rastlinski pridelavi, predstavljeni so bili biotični agensi in možnosti za biotično zatiranje bolezni rastlin. Štiri usposabljanja so bila izvedena na terenu, kjer smo prepoznavali škodljive in koristne organizme in izveden je bil prikaz postavitve več manjših domovanj za koristne organizme, naredili smo tudi 2 hotela za koristne organizme.
Na vseh usposabljanjih je bilo prisotnih je bilo 79 udeležencev, od tega žensk 72 žensk.

S področja semenarjenja kot načina ohranjanja biotske raznovrstnosti je bilo prav tako izvedenih 6 usposabljanj, 3 usposabljanja na območju Laškega in 3 usposabljanja na območju Celja. Prvi dve delavnici sta bili izvedeni na terenu in sta zajemali praktično delo udeležencev in strokovno voden ogled posameznih faz vzgoje semen po posameznih vrstah zelenjadnic.
Ostala 4 usposabljanja so potekala v predavalnicah in so zajemala vsebine o avtohtonem, tradicionalnem in/ali domačem semenskem materialu, o pogojih za pridelavo semen zelenjadnic, o posebnostih pridelave semen zelenjadnic po posameznih vrstah, o parametrih kakovosti semenskega materiala, o shranjevanju, skladiščenju in ohranjanju lastno pridelanih semen zelenjave.
Prisotnih je bilo skupaj 87 udeležencev, od tega 82 žensk.

S področja varovanja okolja v živinoreji sta bila izvedena 2 usposabljanja na terenu, eno v Laškem in eno v Vojniku. Vsebine delavnice so bile pravilno ravnanje z nevarnimi in drugimi odpadki na kmetiji, varovanje okolja pri pripravi krme na travinju in pravilna priprava krmnega obroka, ki prav tako vpliva na izpuste toplogrednih plinov.
Skupaj je bilo prisotnih 24 udeležencev, od tega 8 žensk.

S področja ekološkega kmetovanja so bila izvedena 3 usposabljanja v Laškem in 1 ogled dobrih praks. Predstavljene vsebine so bile povezane s pogoji za opravljanje ekološkega kmetovanja na področju rastlinske pridelave in reje živali ter o možnostih preusmeritve iz konvencionalnega v ekološki način kmetovanja. Poleg 3 dni teoretičnega dela so četrti dan bili izvedeni ogledi 3 dobrih praks, kjer so si udeleženci ogledali 3 uspešne ekološke kmetije (Slemenšek Habjan in Plahtica).
Skupaj se je usposabljanja in ogleda dobrih praks udeležilo: 34 udeležencev, do tega 18 žensk.

S področja čiščenja odpadnih vod na kmetijskih gospodarstvih sta bila izvedena 2 teoretična usposabljanja, eno v Laškem in eno v Vojniku. Vsebina predavanj je bila zakonodaja s področja čiščenja odpadnih vod na kmetijskih gospodarstvih, predstavitev različnih tipov malih čistilnih naprav, čiščenje odpadnih voda pri zakolu kopitarjev, parkljarjev in piščancev in pri predelavi živil živalskega izvora ter pravilno ravnanje s stranskimi živalskimi proizvodi.
Obeh usposabljanj se je udeležilo 28 udeležencev, od tega 11 žensk.

S področja varovanja okolja v gospodinjstvu so bila izvedena 3 predavanja. Eno v Laškem, eno v Štorah in eno v Vojniku. Vsebine delavnic so bile varčevanje z vodo, energijo, o zmanjševanju embalaže, pametnem nakupovanju, lastni pridelavi zelenjave in pripravi shrankov….. Na koncu smo pripravili tudi e-zbirnik varovanja okolja v gospodinjstvu, ki je priložen k poročilu in ki ga društva kmetic delijo ob svojih predstavitvah na lokalnih prireditvah vsem zainteresiranim. Skupaj je bilo prisotnih 37 udeleženk, od tega 37 žensk.
Izvedena sta bila tudi 2 usposabljanja s področja cepljenja in razmnoževanja sadnega drevja in sicer v Laškem in v Celju, skupaj je bilo prisotnih 45 udeležencev, od tega žensk 21 žensk.

Pri predstavitvi dobrih praks skupnostnega ohranjanja semen so bila 3 usposabljanja in predstavljenih je bilo 8 dobrih praks, kljub temu, da smo načrtovali le 2 predstavitvi dobrih praks. Skupaj je bilo prisotnih 51 udeležencev, od tega 46 žensk.

Pri načrtovanju koncepta skupnostnega ohranjanja in širjenja starih sort kulturnih rastlin na območju LAS Raznolikost podeželja smo izvedli 2 delovna sestanka, ki se ga je udeležilo skupaj 18 udeležencev, od tega 16 žensk in na koncu smo pripravili zapis koncepta skupnostnega ohranjanja in širjenja starih sort kulturnih rastlin, ki je tudi priložen k poročilu.