Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave

Akronim: Kmetujemo inovativno
Partnerji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Kmetija Pišek Andrej, Kmetija Zeme Tomaž, Kmetija Žerjav Marija
Obdobje izvajanja: 2021-2022
Skupna vrednost operacije: 41.740,48 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 33.231,51 EUR

Povzetek projekta:

Namen operacije je izboljšanje stanja naravnega okolja na območju LAS Raznolikost podeželja. S projektnimi aktivnostmi si partnerji prizadevajo povečati pašne vire za opraševalce na njivah, izboljšati strukturo in povečati rodovitnost zbitih tal, zmanjšati uporabo fitofarmacevtskih sredstev in folije, ohraniti lokalno prilagojene sorte in travniške sadovnjake.

Projekt bo prispeval k:
– vzpostavitvi novih tehnologij in prenosu znanj na področju oživitve travniških sadovnjakov, preprečevanja zapleveljenosti, semenarstva, prireji mleka brez uporabe silažnih bal, mehanične obdelave in revitalizacije zbitih tal;
– spodbujanju podjetniške aktivnosti na podeželju: razvoj novih storitev (obrezovanje) in produktov (mleko brez silaže, ajda kot iskano brez glutensko živilo);
– povečanju družbene povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva (mladih in kmečkih žensk).

Načrtovani rezultati operacije so:
– več pašnih virov za čebele in opraševalce in manj izpiranja hranil v podtalnico;
– izboljšanje rodovitnosti tal, ki so uničena zaradi obdelave s težko kmetijsko mehanizacijo;
– lažje obvladovanje rasti plevelov pri pridelavi vrtnin, še zlasti v ekološkem kmetovanju;
– manjša količina odpadne folije, ki nastaja pri prireji mleka s krmljenjem silažnih bal;
– ohranjanje vitalnosti travniških sadovnjakov;
– sistematično ohranjanje lokalno prilagojenih sort vrtnin poljščin in sadja;
– devetnajst izvedenih motivacijskih delavnic in izobraževanj;
– sedem objav v medijih;
– sedem kratkih video filmov;
– dve zgibanki.