Avtodomi

Partnerji v operaciji: Občina Laško, Občina Vojnik, Občina Štore, CPU d. o. o., LAS Raznolikost podeželja
Obdobje izvajanja: junij 2022 – maj 2023
Celotna vrednost projekta: 204.602,50 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 118.832,43 EUR

Povzetek operacije:
Namen načrtovanih aktivnosti projekta je ureditev postajališč za avtodome in športnega parka s fitnesom na prostem ter s tem zagotovitev primerljive infrastrukturne opremljenosti na območju LAS. Projektni partnerji bodo z načrtovanimi aktivnostmi prebivalcem in obiskovalcem območja LAS omogočili kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja.
Operacija obsega naslednje aktivnosti po partnerjih:
– Občina Laško: Ureditev postajališč za avtodome na Šmohorju.
– Občina Vojnik: Ureditev športnega parka s fitnesom na prostem v Vojniku.
– Občina Štore: Ureditev postajališča za avtodome pri Domu na Svetini.
– CPU d.o.o.: Izvedba treh sklopov delavnic za ranljive skupine.
– LAS Raznolikost podeželja: vodenje in koordinacija projekta, promocija.