Ureditev otroških igrišč

Vlagatelj je Občina Štore, partnerja projekta pa sta Krajevna skupnost Svetina in Športno kulturno društvo Rudar Pečovje.

Dosežen namen operacije je urejena rekreacijska infrastruktura, ki omogoča kvalitetnejše življenje. Novo vzpostavljena osnovna infrastruktura je primerljiva z drugimi regijami. Na sedmih lokacijah (Lipa, Pečovje, Kompole, Straža, Svetina, pri Domu na Svetini in v spodnjih Štorah) so se uredila otroška igrišča. Z ureditvijo tal, nakupom otroških igral, varovalnih podlag zanje in pripadajoče urbane opreme (klopi, koški za smeti) so ta območja in prej še neizkoriščen prostor, celostno revitalizirani. Dosežen namen je tudi medgeneracijsko druženje ter vključenost ranljivih skupin v družbo.

Občina Štore je izvedla javno naročilo ter nabavila otroška igrala za vseh sedem lokacij. Občina in KS Svetina sta podpisali pogodbo o skupni izvedbi javnega naročila za dobavo in montažo otroških igral in varovalne podlage. Tako je v sklopu omenjenega javnega naročila občina nabavila tudi gumirano varovalno podlago, katere plačnik je bila KS Svetina.

Pred samo dobavo in montažo otroških igral, je bilo potrebno opraviti še gradbeni poseg in sicer zakoličbe, strojni izkop zemlje, planiranje in valjanje planuma, vgradnja tampona ter po montaži igral še polaganje gumirane podlage ter zatravitev podlage. Naročnik in plačnik gradbenih del je bila občina.

Športno kulturno društvo Rudar Pečovje je za lokacije igrišč v Straži, na Pečovju, v spodnjih Štorah in Kompolah nabavilo klopi in koše. Društvo je prav tako za vse lokacije nabavilo obveščevalne table. S tem so vzpostavljene urejene površine. Društvo je nabavilo tudi promocijske majčke (otroške in odrasle), ki so bile podeljene otrokom, ki se aktivno udeležujejo športnih dejavnosti (otroci in mladi, ki obiskujejo popoldanske športne treninge) in vsem otrokom ter odraslim, ki so obiskali dogodka (odprtje otroškega igrišča v Straži in na Lipi). Promocijske in izobraževalne narave pa sta tudi  brošura in zloženka.

Promocijski materiali (tiskovine, majice) so prav tako podporniki pri vzpostavitvi večje prepoznavnosti občine, ponudbe športno rekreacijskih dejavnosti, pohodništva, kolesarstva, prepoznavnosti naravnih danosti in kulturne dediščine. Namen promocijskega materiala je povečati prepoznavnost občine na širšem območju LAS.

Občina je izvedla dva dogodka na temo promocije projekta in projektnih aktivnosti. Prvi dogodek je bil meseca maja 2018 (Občinski bazar »Gibanje za vse«) ter drugi v mesecu septembru ob prazniku KS Svetina. Prav tako sta dogodek organizirala KS Svetina (odprtje igrišča v Straži) in ŠKD Rudar Pečovje (odprtje igrišča na Lipi).