Strategija lokalnega razvoja

Strategija lokalnega razvoja območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik je bila potrdjena s strani Koordinacijskega odbora CLLD 1. 9. 2017. Po potrditvi SLR je LAS pričel z izvajanjem SLR, kar pomeni tudi objavo razpisov za prijavo operacij z območja.


Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju: LAS) Raznolikost podeželja zajema območje štirih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, ki so sodelovale v LAS Društvo »Raznolikost podeželja« že v programskem obdobju 2007-2013. Društvo »Raznolikost podeželja« je julija 2015 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD) in podpisanega pisma o nameri za sodelovanje omenjenih občin objavilo javni poziv za oblikovanje LAS in zbiranje projektnih idej.

Hkrati je bila podpisana pogodba o pripravi strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) s podjetjem JHP projektne rešitve d.o.o. iz Domžal.

V obdobju priprave SLR je bilo izvedenih 5 delavnic, na katerih je preko 70 udeležencev podalo svoja mnenja o problematiki območja in predloge za reševanje. Prispelo je tudi 89 projektnih predlogov, v katerih so predlagatelji opisali konkretne aktivnosti, ki jih načrtujejo izvesti v prihodnjem obdobju na območju LAS.

LAS je bil ustanovljen s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju 6. 10. 2015 na ustanovni Skupščini in šteje 41 članov. Skupščina LAS, ki je zasedala 28. 10. 2015, je potrdila SLR in vodilnega partnerja LAS, podjetje SIMBIO d.o.o.

SLR je pripravljena na podlagi Uredbe CLLD in Smernic za pripravo SLR in obsega vsa predpisana poglavja ter priloge. Začetna poglavja opisujejo območje in LAS, SWOT analiza, na podlagi katere so izpeljani ukrepi po predpisanih tematskih področjih.

LAS bo upravičen do predvidoma 1.426.100,00 EUR nepovratnih sredstev iz dveh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP; glavni sklad) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR).

Najpomembnejše področje SLR je ohranjanje delovnih mest, za katera je načrtovanih 37 % sredstev za operacije. Ohranjanje in vzpostavitev 3 novih delovnih mest bo spodbujeno s tremi ukrepi: spodbujanjem dejavnosti za ohranitev ali povečanje delovnih mest; oblikovanjem mrež lokalnih akterjev; krepitev znanj z usposabljanjem in izobraževanjem. 27 % sredstev je namenjenih razvoju osnovnih storitev na podeželju, ki bodo podprta z ukrepom spodbujanja vlaganj v zagotovitev ustrezne infrastrukture za kakovostno življenje in razvitost območja.

Tematsko področje varstva okolja in ohranjanja narave bo s 23 % sredstev podprto z ukrepoma: spodbujanje razvoja inovativnih pristopov in modernih praks za izboljšanje stanja okolja in izvajanjem aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja. 13 % sredstev bo na voljo za večjo vključenost ranljivih skupin, kjer se bosta izvajala dva ukrepa: razvoj aktivnega vključevanja ranljivih skupin v družbo in spodbujanje medgeneracijske solidarnosti.

Vseh osem ukrepov bo pripomoglo tudi k doseganju horizontalnih ciljev EU. Cilji SLR so skladni z nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi dokumenti, kar bo omogočilo doseganje povezanih učinkov na več področjih. SLR vsebuje tudi podroben finančni načrt, opis nalog organov LAS in opis meril ter postopkov izbora operacij. Opisan je tudi sistem spremljanja in vrednotenja SLR, ki bo omogočil LAS sprotno spremljanje doseganja ciljev SLR.

LAS Raznolikost podeželja je v letih 2016 in 2017 na podlagi SLR objavil dva javna poziva, na katerih je bilo upravičencem dodeljenih skoraj polovica sredstev skladov EKSRP in ESRR iz podukrepa 19.2 za izvajanje operacij. V letu 2019 se je večina operacij zaključila, zato je LAS s prvo spremembo SLR, ki je bila potrjena oktobra 2019, poskrbel za spremembo meril in postopkov za izbor operacij, s katerimi bo postopek izbora še bolj usklajen s SLR.

V letu 2019 je LAS dobil dodeljena še dodatna sredstva Evropskega kmetijskega slada za razvoj podeželja iz rezerve za uspešnost v višini 45.120,44 EUR, ki smo jih z drugo spremembo SLR umestili na tematsko področje Razvoj osnovnih storitev. Druga sprememba SLR je bila potrjena aprila 2020.

3. sprememba SLR je bila pripravljena marca 2021, potrjena pa avgusta 2021. S spremembo smo v SLR vključili dodatna sredstva sklada ESRR v višini 134.398,91 EUR.

4 sprememba SLR je bila pripravljena decembra 2021, z njo pa smo v SLR umestili 90.909,00 EUR sredstev EKSRP iz naslova podaljšanja izvajanja programskega obdobja 2014-2020.