Projekti LAS ESRR

LAS RAZNOLIKOST PODEŽELJA JE 12. 12. 2016 OBJAVIL JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ IN URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA NA OBMOČJU OBČIN CELJE, LAŠKO, ŠTORE IN VOJNIK ZA LETO 2016.

Upravni odbor LAS je na 12. seji dne 24. 1. 2017 sprejel sklep, da se rok za oddajo vloge podaljša za 14 dni do petka, 10. 2. 2017.

Vloga je pravočasna, če je bila priporočeno oddana na pošto oziroma izvajalcu storitev prenosa poštnih pošiljk zadnji dan roka. Prav tako se šteje, da je vloga pravočasna, če je bila oddana osebno v tajništvu na naslovu vodilnega partnerja zadnji dan roka do 12.00 ure. Vse ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) za sofinanciranje izvajanja operacij znaša 289.580,32 EUR. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EKSRP.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %.