LAS Raznolikost podeželja je v letih 2016 – 2018 izvajal aktivnosti priprave operacij sodelovanja LAS na različnih tematskih področjih. Vsebine idej, ki smo jih razvijali, so povezane z zeliščarstvom, upravljanjem jezer, lokalno oskrbo, biosfernimi območji, rudarsko dediščino, turističnim povezovanjem območij, na katerih je potekala ljubezenska zgodba Friderika in Veronike, vzpostavljanjem mreže počivališč za avtodome in povezovanjem vinogradnikov pri trženju vrhunskih vin na območju Dežele Celjske.

Na javnem razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je LAS v sodelovanju s partnerskimi LAS oddal 5 vlog, od katerih je bila ena odobrena, 1 delno odobrena, 3 pa zaradi premajhnega števila doseženih točk zavrnjene. V letu 2018 je bila izvedena prva faza potrjene operacije Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, druga faza in s tem zaključek operacije, v kateri sodeluje še 5 partnerskih LAS, bo izvedena v letu 2019. Ideje in vsebine, za katere na območju LAS obstaja interes in na katerih je s pomočjo animacije potekal razvoj in priprava aktivnosti za vloge na javne pozive MKGP, želimo na LAS kljub dejstvu, da MKGP zaenkrat ne načrtuje novih javnih razpisov za podukrep 19.3 (sodelovanje LAS), razvijati naprej.

V letu 2019 bomo tako s pomočjo poukrepa 19.4 (Vodenje in animacija) poskrbeli za izvedbo strokovnih ekskurzij – študijskih tur za zainteresirane ponudnike in prebivalce z območja LAS, na katerih bodo predstavljeni primeri dobrih praks povezovanja in sodelovanja obiskanih območij. Prav tako želimo pred objavo javnih pozivov LAS (za sredstva podukrepa 19.2 – izvajanje operacij na območju LAS), na katerih bo za izvajanje Strategije lokalnega razvoja razpisanih 587.327,52 EUR nepovratnih sredstev, izvesti sklop aktivnosti z namenom spodbujanja zainteresiranih k razvoju projektnih idej. Menimo, da je naloga LAS spodbujanje povezovanja in sodelovanja za razvoj zainteresiranih posameznikov in organizacij z območja LAS. Cilji razvoja območja niso omejeni samo na sredstva, ki so na voljo na javnih razpisih – ta sredstva so le pomoč na poti do uresničitve ciljev…