Predstavitev ponudbe območja

Na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik poleg projektov/operacij LAS izvaja tudi animacijske aktivnosti (strokovne ekskurzije za ponudnike, pripravlja se promocijsko gradivo in dogodki s predstavitvijo operacij in ponudnikov).

Ponudnike z območja LAS lahko razdelimo v več tematskih skupin, ki predstavljajo potencialne verige ponudbe na območju LAS: zeliščarji, vinogradniki, čebelarji, ponudniki kmetijskih pridelkov, kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi, turistični ponudniki…

Na LAS načrtujemo skupno predstavitev izvedenih operacij (projektov) in ponudbe območja. Potekajo sestanki koordinacijske skupine in dogovori s potencialnimi izvajalci, ki bi lahko pripomogli h kakovostni interaktivni predstavitvi ponudbe.