Organi LAS

Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja deluje na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Raznolikost podeželja. Organi LAS so Skupščina, Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsednik, podpredsednik in Ocenjevalna komisija.


Skupščino LAS sestavljajo predstavniki vseh članov LAS in je najvišji organ LAS.

Mandat upravnega odbora, nadzornega odbora, predsednika in podpredsednika je štiri leti, izvoli pa jih skupščina LAS.

Ocenjevalna komisija ima nalogo izbora operacij. Imenuje jo Upravni odbor za dobo dveh let.