Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega

Občina Laško je v letu 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, za projekt Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega.

Partnerja v projektu sta bila Thermana d.d. in Turistično društvo Laško, ki sta aktivno sodelovala pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa sta zagotovila svoj delež sredstev.

Predmet operacije je bil postavitev fitnessa na prostem, z namenom zagotovitve ustrezne športne infrastrukture za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, ter obogatitev turistične in športne ponudbe. Občane in druge obiskovalce bomo ozaveščali in spodbudili k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja.

V okviru projekta se je izvedla ureditev fitness centra na prostem v Laškem, in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku zdraviliškega parka.

Lokaciji sta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktivnosti rekreacije. Fitness center je opremljen s pozdravno tablo “Park dobrega počutja Laško”, z zemljevidom poti in navodili. Za namen predstavitve je izdano promocijsko gradivo, organizirana je brezplačna vadba za občane in ostale turiste.

Z operacijo smo dosegli vse predvidene kazalnike:

 • število izvedenih operacij – 1,
 • ureditev fitness centra na prostem v Laškem – 1,
 • izdano promocijsko gradivo – skupaj 3.000 kom (v slovenskem in 4 tujih jezikih),
 • izvedba organizirane vadbe na prostem – 10x.

V okviru operacije so bile izvedene vse predvidene aktivnosti:

 • nakup in predstavitev fitness naprav na dveh lokacijah s pozdravno tablo,
 • ureditev podlage in okolice za varno vadbo,
 • izdelava promocijskega materiala in oglaševanje,
 • organizirana vadba za občane, prebivalce območja LAS in ostale turiste.

Izvedene aktivnosti po partnerjih:

 1. Občina Laško (vlagatelj oz. nosilec operacije):
 • nakup fitness naprav na levem bregu reke Savinje,
 • gradbena dela za fitness na levem bregu reke Savinje (ureditev podlage za varno vadbo),
 • nakup pozdravne table na levem bregu reke Savinje.
 1. Thermana Laško d.d. (partner 1):
 • nakup fitness naprav na začetku zdraviliškega parka,
 • gradbena dela za fitness v parku (ureditev podlage za varno vadbo),
 • nakup table v parku,
 • stroški arheologa, ki so nastali zaradi arheološkega spremljanja oz. raziskav ob ureditvi fitnessa na prostem v parku,
 • brezplačna organizirana vadba na fitnessu na prostem.
 1. Turistično društvo Laško (partner 2) je bil nosilec naslednjih stroškov:
 • prevod besedila za promocijski material (letak) in table,
 • oblikovanje tabel, letaka in vabila,
 • tisk in laminacija za table,
 • tisk letaka in vabila,
 • nakup dreves,
 • nakup urbane opreme (koš, klop),
 • v obliki prispevka v naravi je Turistično društvo Laško opravljalo naslednje aktivnosti:
 • vsebinska zasnova, priprava besedila in lektoriranje za table. promocijski material in vabila,
 • promocija in oglaševanje (vzpostavitev FB strani in redno objavljanje, priprava PR objav),
 • spremljanje in koordinacija aktivnosti projekta s strani TD Laško,
 • ureditev okolice (začetna ureditev, obdobni pregled in ureditev, sajenje dreves),
 • organizacija in vodenje otvoritve.

Z operacijo so doseženi naslednji cilji:

 • izboljšanje pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja in razvitosti območja, primerljivega drugim regijam,
 • povečanje družbene povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva,
 • ozaveščanje in usposabljanje za pomen krepitve zdravja.

V aktivnosti so vključene vse ciljne skupine (moški, ženske, mladi, …), prav tako pa ranljive skupine (ženske, otroci, starejši, gibalno ovirani).

S tem je zaključena ureditev ustrezne infrastrukture za rekreacijsko in športno dejavnosti, kot pogoj za kakovostno življenje občanov in razvitosti območja, primerljivega drugim regijam, hkrati pa  zagotovitev ustrezne infrastrukture za razvoj gospodarskih dejavnosti partnerja v projektu.

Rezultati operacije prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja območja LAS Raznolikost podeželja in so podpora za izvajanje lokalnega razvoja.

Več o operaciji

Avtor fotografij je Matjaž Jambriško.