Strategija lokalnega razvoja LAS

Strategija lokalnega razvoja LAS je v letu 2015 pripravil Strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki opredeljuje ključna področja, cilje in finančni okvir delovanja LAS v programskem obdobju 2014 – 2020.


Po izvedenih 2 javnih pozivih in postopkih izbora ter potrjevanja operacij za izvajanje smo na LAS ugotovili, da bodo potrebne spremembe SLR na področjih terminskih načrtov objave javnih pozivov, kazalnikih izvajanja SLR ter merilih za izbor operacij. Javni poziv za podajanje predlogov za premembo SLR je LAS objavil že avgusta 2017, zbrane in morebitne nove predloge pa bomo predvidoma v juniju združili in pripravili spremembe SLR ter jih oddali v potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD.