NajdiProjekti sodelovanja LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 30. 12. 2016 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep 19.3 - operacije sodelovanja lokanih akcijskih skupin. 

LAS Raznolikost podeželja zbira ideje za pripravo operacij (projektov) sodelovanja lokalnih akcijskih skupin na območju Slovenije, z območji v različnih članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah. Vsi zainteresirani lahko svoje ideje posredujete na sedež LAS. Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja bo prejete vloge obravnaval in na podlagi skladnosti s Strategijo lokalnega razvoja območja občin Celje, Laško, Štore in VOjnik za programsko obdobje 2014 - 2020 Skupščini LAS predlagal potrditev ustreznih vsebin in prijavo na razpis MKGP.

 

Upravičenci za prijavo in izvedbo operacij sodelovanja so lokalne kacijske skupine (LAS). Upravičeni stroški morajo imeti jasno opredeljen rezultat, ki jasno opredelijo koristi za območje. Operacija mora biti v skladu s cilji sklada EKSRP in SLR vseh sodelujočih LAS, aktivnosti se lahko izvajajo na območju sodelujočih partnerjev. Med partnerji je potrebna pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev načrtovanih aktivnosti s predvidenim finančnim okvirjem posameznega partnerja. Operacija mora biti izvedena najpozneje v treh letih po pravnomočnosti izdaje odločbe. Najvišja stopnja javne podpore je 85 %,  najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR, najvišji 100.000 EUR na LAS za posamezno operacijo. Operacija mora biti izbrana na dokumentiran in pregleden način, ki preprečuje konflikt interesov.  
 Upravičene vsebine operacij za sodelovanje:
-          izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS
-          razvoj in trženje storitev in proizvodov
-          promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij 
-          vključevanje ranljivih skupin 
-          organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme 
-          oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov 
-          kolektivne okoljske operacije
 
 
Svoje ideje in morebitna vprašanja lahko posredujete na e-pošto: info@raznolikost-podezelja.si
 
Dodatne informacije so na voljo tudi na telefonskih številkah vodilnega partnerja LAS:  03 / 425 64 66 ali 051 642 855 (kontaktna oseba: Primož Kroflič).