NajdiESRR 2017

Javni poziv za sredstva sklada ESRR

LAS Raznolikost podeželja je 14. 4. 2017 objavil Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2017.
 
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2017, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
 
Okvirna višina razpoložljivih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) za sofinanciranje izvajanja operacij znaša 290.726,12 EUR. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru ESRR.
 
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80 %.

Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja je na 14. seji dne 23. 5. 2017 podaljšal rok za oddajo vlog na javni poziv do 9. 6. 2017.
Vse ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.
 
 
 
 
 
 
Spremljajoča dokumentacija: